Xem top 100 nhân vật đầu bảng...
  RANK CHARACTER LEVEL
  1 VGM-CongChua 240
  2 -BACH-COCO- 231
  3 XiaoMy 230
  4 Bong 229
  5 QuynhNhi 229
  6 ][--][ades 226
  7 zEmVoTamz 226
  8 -[N]agato- 226
  9 TrumVuotNguc 226